शैक्षिक

• एम.बी.बी.एस., एम.डी. (न्यायालयिक आर्युविज्ञान),
• एम.डी. (आपातकालीन चिकित्सा),
• एम.आर.टी.,
• एम.आर.ओ.,
• ई.एम.टी.।

Last Updated :26-Aug-2022