संकाय एवं कर्मचारी

Dr.SadishKumar Kamalanathan

Additional Professor

Dr. Dukhabanahu Naik

Additional Professor and Head

Dr. Jaya Prakash Sahoo

Associate Professor