Administration

Director

Dr. Rakesh Aggarwal

Dean (Academic)

Dr. Pankaj Kundra

Dean (Karaikal)

Dr. Ashok Shankar Badhe

Registrar (Academic)

Dr. Ravi Kumar Chittoria

Professor of Examinations

Dr. Kusa Kumar Shaha

Associate Deans (Academic)

  • Dr. Gladwin V
  • Dr. Madhusudhanan Ponnusamy
  • Dr. Rakhi Biswas

Controller of Examinations

Dr. S Ramkumar

Assistant Registrar (Academic)

Mrs. R Kanmani